HISTÓRIA
 • národná
 • svetová
 • diskusia
 •                                 
  V staršej dobe bronzovej (1900 - 1500 pred Kr.) sa na území Slovenska (v Španej doline a Slovenskom rudohorí)povrchovo ťažila meď. Rozvinulo sa pluhové poľnohospodárstvo a chov dobytka.Na vyvýšených miestach, ale už aj v nížinách existovali opevnené sídliská. Už na konci tohto obdobia sa vyskytovalo na Slovensku železo - v Gánovciach pri Poprade sa našla železná dýka - prvý nález železa v strednej Európe. Bol to privezený predmet, čo svedčí o kontaktoch s Chetitskou ríšou. Toto obdobie vzhľadom na množstvo a bohatstvo nálezov svedčí o vyspelej kultúre a o bohatých kontaktoch s vyspelými civilizáciami. Archeológovia toto obdobie nazývajú zlatým vekom slovenského praveku. V polovici 15. storočia však táto vyspelá civilizácia zanikla. Väčšina opevnených osád (tzv. akropoly, oddelené od ostatných častí osady) bola zničená alebo ich obyvatelia opustili. Príčiny nie sú celkom objasnené, mohlo ísť o prírodné katastrofy alebo vpády cudzích etník. Faktom však zostáva, že v nasledujúcom období nastáva určitý civilizačný úpadok, ktorý trval niekoľko storočí.
  V strednej, mladšej a neskorej dobe bronzovej (1500 - 700 pred Kr.) sa na území Slovenska vystriedali v rôznych regiónoch viaceré kultúry. Územie bolo už pomerne husto osídlené a to nielen v nížinách, ale aj v horských oblastiach. Existovali tu opevnené hradiská vojenského charakteru, čo svedčí o vojnách medzi rôznymi kneňmi a kultúrami.
  Podobne ako v celej Európe aj na Slovensku sa objavujú rôzne typy mohylových kultúr, ktoré vznikli najmä v oblastiach stredného Podunajska, ale takmer paralelne sa tu objavila aj civilizácia popolnicových polí> s dominantnými náčelníckymi mohylami.
  Na prelome 13. a 12. storočia pred Kr. dochádza v celej Európe, ale aj na Blízkom východe k rozsiahlym migračným pohybom, k veľkému sťahovaniu národov doby bronzovej. Doterajší archeologický výskum svedčí o tom, že jedným z impulzov pre sťahovanie mohlo byť aj obyvateľstvo južného Slovenska, kde došlo k populačnej explózii i k hospodárskemu rozmachu tamojšieho ľudu popolnicových polí. Tieto pohyby však spôsobili, že život sa stal neistým, neustále hrozili nájazdy iných etník, najmä kočovníkov z východu. Neistá doba spôsobila, že aj na území Slovenska sa objavujú opevnené hradiská, často aj vo výškach viac ako 1000 m n. m.
  Doba železná sa začala na území Slovenska v 7. storočí pred Kristom. Toto obdobie tvorí záver praveku v strednej Európe, na jeho konci sa stretávame so stopami vpádov kočovných kmeňov a neskôr už aj so stopami po keltskej expanzii.