Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Charakteristika regiónu Kysúc

  Územie Kysúc leží v severozápadnej časti Slovenska. Pod Kysucami rozumieme povodie rieky Kysuca a jej prítokov. Na rozlohe 934 km2 sa nachádzajú tri mestské a 34 vidieckych sídiel. Región pozostáva z dvoch okresných miest – Čadca a Kysucké Nové Mesto.
  Región politicky patrí do Stredoslovenského kraja. Na severe hraničí s Poľskom, na západe s Českom, na juhu hraničí s okresom Považská Bystrica, na juhu a juhovýchode s okresom Žilina a na severovýchode s okresom Dolný Kubín.
  Územie regiónu tvoria oblasti Slovensko-moravské Karpaty, Západné Beskydy a Stredné Beskydy. Na geologickej stavbe územia sa zúčastňujú nasledovné geologické jednotky: flyšové pásmo a bradlová a pribradlová oblasť. Celé územie patrí do povodia rieky Váh, do ktorej pri Žiline – Budatíne sa vlieva Kysuca.
  Výšková členitosť územia a pestrosť reliéfu sú príčinou klimatických rozdielov v relatívne blízkych oblastiach a lokalitách. Z troch základných klimatických oblastí Slovenska sú v členitom, hornatom území Kysúc zastúpené dve, mierne teplá a chladná oblasť.
  Rúbaním a klčovaním sa súvislý komplex lesov zmenšil, rozdrobil a zmenila sa pôvodná druhotná stavba porastov. Pôvodne najviac rozšírené dreviny – buk, jedľa, ustúpili v prospech hospodársky preferovaného smreka. Územie Kysúc je vyhlásené za chránené územie.
  Historický vývoj Kysúc môžeme sledovať na základe listinných dokumentov až od 13. storočia. najstarším známym dokumentom o Kysuciach je listina Belu IV. Zem, zvanú Kysuce, popri iných majetkoch daroval, ako z listiny vyplýva, v roku 1244 uhorský panovník Belo IV. Bohumírovi.
  Pre zmenu kvantity a kvality osídľovania Kysúc bolo významným obdobím 14. a 15. str. Významnú úlohu zohralo osídľovanie na emfeutickom (nemeckom, zákupnom práve). K ďalšiemu rozvoju osídľovania došlo v 15. a 16. str. Nositeľmi tejto vlny boli valasi v službách budatínskeho a strečnianského panstva. Koncom 16. str. a najmä v 17. str. začína valašské osídľovanie prerastať do kopaničiarského, ktoré bolo poslednou fázou doosídľovania tohto regiónu.


  Kysucké Nové Mesto


  Čadca