HISTÓRIA
 • národná
 • svetová
 • diskusia
 •                                 
  Podľa používaného materiálu delíme pravek na:
 • doba kamenná

 • paleolit (3 mil. rokov - 8 tis. rokov pred Kr.) (palaios - starý, lithos - kameň) = staršia doba kamenná
  - geologické obd.: pleistocén
  - klimatické podm.: doby ľadové a medziľadové
  - obd. prisvojovacieho hosp.
  - prirodzená deľba práce - začiatky rodovej spoločnosti, život v tlupách, znalosť ohňa
  - starší: univerzálny nástroj - pästný klin (rezanie, bodanie, sekanie, škrabanie)
  - stredný: špecializované nástroje (vrtáky, rydlá, hroty, škrabadlá)
  - mladší: nástroje z niekoľkých častí (nože, sekery); hl. spôsob obživy: zber lesných plodov, lov stádovitej zveriny
  - paleolitické umenie: rytiny a maľby na stenách jaskýň (Francúzsko, Španielsko), sošky žien (věstonická a moravianska Venuša)
  - vznik náboženstva: prírodné sily ako živé bytosti a uctievaním si ich chcel nakloniť. Mŕtvi sa pochovávali s milodarmi - viera v posmrtný život
 • mezolit (8 tis. - 5 tis. rokov pred Kr.) (mezo - medzi, uprostred) = stredná doba kamenná
  - holocén; geologická súčasnosť
  - záverečné obd. prisvojovacieho hosp.
  - zmena podnebia - ústup ľadovcov -> vymenilo sa rastlinstvo a živočíšstvo -> ľudia hľadajú nový spôsob obživy
  - lov na menšie zvieratá + domestifikácia (pes, ovca, hovädzí dobytok), vo vhodných klimatických podm. - počiatky poľnohosp.
 • neolit (5 tis. - 3 tis. rokov pred Kr.) (neos - nový) = mladšia doba kamenná
  - neolitická revolúcia: veľké hosp.-spoločenské zmeny (prechod od lovu a zberu k chovu dobytka a poľnohosp.)
  - obd. výrobného hosp.
  - I. spoločenská deľba práce
  - nové nástroje: kosák, mlynské kamene
  - textílie z ľanu, keramika
  - usadlejší spôsob života
 • eneolit (3 tis. - 2 tis. rokov pred Kr.)v Európe = neskorá doba kamenná
  - stále prevaha kamenných nástrojov
  - patriarchát
  - vznik susedskej občiny
 • chalkolit na Prednom Východe (chalkos = meď) = doba medená
  - objav kovov
  - nadvýroba - rast sociálnych rozdielov, vznik obchodu
  - chrámové hospodárstvo

 • doba bronzová (4 tis. pred Kr. - predoázijská oblasť, 2 tis. pred Kr. - 700 pred Kr. - Európa)

  - II. spoločenská deľba práce
  - nové remeslá: základy hutníctva, šperkárstva


 • doba železná (700 pred Kr. - zač. n. l.) - prebehla vo svete v iných etapách

  - v tomto obd. prichádzajú na naše územie Kelti (Kotíni, Bójovia a iní); ich vývoj prerušili útoky germánskych kmeňov (Markomani a Kvádi) a rozpínavosť rímskej ríše